Algemene voorwaarden


123Noodverlichting is onderdeel van EM Licht B.V.

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van 123Noodverlichting, vallend onder EM Licht B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 65027183 te Breda, kantoor-houdende te Etten-Leur aan de Florijnstraat 20, 4879 AH Etten-Leur, hierna te noemen: EM Licht.

(Magazijn: Mon Plaisir 16, 4879 AN Etten-Leur)
  
Artikel 1: Begripsbepaling
1. Onder 123Noodverlichting wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: EM Licht, vallend onder EM Licht B.V.
2. Onder koper wordt in deze Algemene Voorwaarden mede begrepen degene in wiens opdracht en voor wiens rekening diensten worden verricht, alsmede degene met wie koopovereenkomsten tot levering van producten worden gesloten.

Artikel 2: Algemeen/Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van de Algemene Voorwaarden van kopers van toepassing op alle aanbiedingen, koopovereenkomsten en leveranties van producten en op alle aanbiedingen en overeenkomsten zoals het verrichten van diensten tussen EM Licht en haar kopers.
2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden maken alleen deel uit van een overeenkomst voor zover die voorwaarden of bedingen door EM Licht uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
3. Koper met wie in het verleden op (andere) Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op latere overeenkomsten tussen koper en EM Licht.

Artikel 3: Aanbiedingen / Industriële eigendom
1. Alle aanbiedingen in prijscouranten, circulaires, advertenties, orderbevestigingen, brieven, waar ook gepubliceerd of hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend.
2. Alle rechten uit hoofde van industriële en intellectuele eigendom, alsmede auteursrechten, blijven berusten bij EM Licht.

Artikel 4: Overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat koper via de internetsite http://www.emlicht.nl, dan wel via e-mail een bestelling doet, dan wel een (online) offerte (online) voor akkoord tekent, tenzij EM Licht binnen 24 uur na bestelling schriftelijk via e-mail aan koper laat weten de bestelling niet te accepteren.

Artikel 5: Prijzen
1. Alle prijzen zijn bruto exclusief B.T.W. in Euro’s (€) uitgedrukt en incl. verwijderingsbijdragen voor lichtbronnen en armaturen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende prijslijsten, dan wel latere prijsopgaven via een door EM Licht geautomatiseerd systeem, dan wel via e-mail.
3. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is EM Licht gerechtigd deze in de prijs door te berekenen.

Artikel 6: Betaling
1. Alle betalingen dienen vooraf voldaan te worden, mits anders via e-mail met koper is overeengekomen gekomen. EM Licht is gerechtigd contante betaling te verlangen indien koper in gebreke is ten aanzien van betaling van enige andere vordering van EM Licht op koper.
2. Indien de koper niet tijdig of niet volledig heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen van EM Licht op koper waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, direct en onmiddellijk opeisbaar. Tevens is koper alsdan aan EM Licht een jaarrente verschuldigd van 3 % boven de op dat moment door de Nederlandse Bank gehanteerde 3 maandse Euribor-rente, met een minimum van 8,5%, waarbij een gedeelte van een maand geldt als volledige maand.
3. Alle op de invordering vallende kosten, met name buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom, met een absoluut minimum van € 150,-.
4. Iedere betaling door koper strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten, met uitzondering van de gerechtelijke kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door koper in mindering op de in hoofdsom openstaande vorderingen, waarbij de oudste openstaande vordering als eerste wordt afgeschreven.
5. Koper is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen ten aanzien van bedragen, welke EM Licht krachtens een tussen hen bestaande overeenkomst in rekening brengt.
6. EM Licht is steeds gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst, de nakoming van haar verplichting op te schorten, totdat koper op verzoek van EM Licht zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Daarnaast is EM Licht gerechtigd ook voor toekomstige leveranties aan koper zekerheid te verlangen.
7. EM Licht is gerechtigd om haar vorderingen over te dragen aan een factoringmaatschappij.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
1. De eigendom van alle door EM Licht aan koper geleverde producten blijft bij EM Licht zolang koper de vorderingen van EM Licht ter zake van een koopovereenkomst of uit welken hoofde dan ook niet heeft voldaan, zolang koper de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit enige andere overeenkomst nog niet heeft voldaan en zolang koper de vorderingen van EM Licht wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, rente en kosten. EM Licht is in dit geval gerechtigd de geleverde producten in haar macht te brengen, waaronder het betreden van het terrein van koper, om zelf de desbetreffende producten uit de winkel en het magazijn van koper te halen alsmede het verwijderen van de geleverde producten / componenten uit reeds (af)gemonteerde armaturen op welke locatie dan ook.
2. Het is koper toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten, in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen. Koper is niet gerechtigd op de door EM Licht geleverde producten een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen.
3. In aanvulling op het in artikel 7.1 genoemde eigendomsvoorbehoud, verbindt koper zich om op eerste daartoe strekkend verzoek van EM Licht een bezitloos pandrecht voor te behouden en voor zover nodig te vestigen op de door EM Licht aan koper in eigendom geleverde producten, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van EM Licht, uit welken hoofde dan ook.

Artikel 8: Levering door EM Licht, levertijd, risico
1. De bestellingen zullen door EM Licht, worden geleverd volgens een door haar bekend te maken afleverschema. EM Licht heeft te allen tijde het recht dit schema te wijzigen c.q. aan te passen. Koper zal voorts de aanwijzingen die door EM Licht worden gegeven met betrekking tot de wijze waarop bestellingen dienen plaats te vinden in acht nemen. Indien door de koper wordt afgeweken van de door EM Licht gestelde manier van bestellen dan zullen de (extra) kosten die hiervoor gemaakt worden belast worden aan de koper.
2. Afgesproken levertijden zijn, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen EM Licht en koper zo spoedig mogelijk in overleg treden. Bij niet-tijdige levering dient EM Licht, met inacht-neming van een redelijke termijn, in gebreke te worden gesteld.
3. Levering geschiedt op basis van gewicht waarbij de maximale verzendkosten binnen Nederland € 30,- bedragen, de maximale verzendkosten naar België bedragen € 35,00, tenzij anders is overeengekomen. EM Licht is geheel vrij de wijze van transport te bepalen conform de daartoe geldende wettelijke bepalingen; in alle gevallen waarin de producten op verzoek van koper niet worden geleverd volgens het afleveringsschema zijn de vervoerskosten geheel voor rekening van koper.
4. Onverminderd hetgeen in lid 3 van dit artikel is bepaald draagt koper dadelijk na levering het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de geleverde producten of onderdelen daarvan ontstaat.

Artikel 9: Levering door derde-toeleverancier
1. EM Licht is bevoegd om gebruik te maken van door EM Licht aan te wijzen derde-toeleveranciers. Bij de keuze van de derde-toeleverancier zal EM Licht de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
2. De derde-toeleverancier levert de via EM Licht te betalen producten rechtstreeks aan koper. In voorkomende gevallen kan koper rechtstreeks bij EM Licht de producten van de derde-toeleverancier bestellen. In geval van rechtstreekse leveringen blijft betaling van EM Licht plaatsvinden.
3. EM Licht is niet aansprakelijk voor tekortkomingen en/of gebrekkige leveringen door de derde-toeleverancier. EM Licht zal koper zoveel mogelijk behulpzaam zijn bij het indienen van eventuele schadeclaims die koper mocht hebben jegens de derde-toeleverancier, ingeval van tekortkomingen en/of gebrekkige leveringen door de derde-toeleverancier.

Artikel 10: Reclames op door EM Licht geleverde producten
1. Koper dient bij levering en inontvangstneming van de door EM Licht geleverde producten te controleren of de levering met zijn bestelling c.q. zijn opdracht overeenstemt.
2. Reclames te zake van zichtbare gebreken en/of manco of surplus meldingen van de levering dienen aanstonds, doch uiterlijk binnen 24 uur na leveringsdatum, bij EM Licht te worden gemeld. Meldingen zoals omschreven dienen zoveel mogelijk via het door EM Licht geleverde en/of aangewezen geautomatiseerde systeem gemeld worden. Overige reclames ter zake van geleverde producten worden door EM Licht slechts in behandeling genomen indien zij binnen 24 uur nadat koper in redelijkheid het gebrek had kunnen ontdekken, ter kennis van EM Licht zijn gebracht. Na het verstrijken van deze termijn wordt koper geacht de geleverde zaken in orde te hebben bevonden.
3. Indien de koper op de zending manco’s heeft, zal EM Licht de manco’s zo spoedig als mogelijk alsnog kostenvrij naleveren. Uitzondering hierop zijn manco’s ontstaan ten gevolge van het niet leveren aan EM Licht door leverancier en/of fabrikant om wat voor reden dan ook of overmacht.
4. Eventuele rechten uit hoofde van dit artikel gelden slechts voor de eerste koper. Koper heeft niet het recht om betaling van de geleverde zaken op te schorten op grond van gebleken gebreken; indien de reclame gegrond blijkt, kan later terugbetaling plaatsvinden.
5. Terugzending van geleverde goederen kan door koper slechts geschieden na akkoordbevinding en met uitdrukkelijke toestemming van EM Licht.
6. Ruilen van artikelen is uitsluitend en alleen mogelijk indien deze ruiling gewenst is ten gevolge van een aanwijsbare en verwijtbare foutieve handeling van EM Licht. Artikelen worden in dat geval op een door EM Licht te bepalen wijze en termijn omgeruild voor het juiste artikel, mits deze artikelen aangeboden worden in gesloten, originele fabrieksverpakking zoals ze ook zijn afgeleverd.

Artikel 11: Overmacht
1. EM Licht is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
2. Indien EM Licht door overmacht, of door andere buitengewone omstandigheden, zoals onder andere maar niet beperkt tot werkstaking, stagnatie in de aanvoer van producten, havenstakingen en brand, ofwel bij EM Licht ofwel bij haar leveranciers, niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft EM Licht het recht de overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren, ofwel – indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is – de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, ontbonden te verklaren.
3. Koper is in voornoemd geval niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 12: Ontbinding
1. Indien koper één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is EM Licht gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de levering van de producten op te schorten en/of de desbetreffende koopovereenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan koper, met directe ingang te ontbinden, zulks onverminderd alle overige aan EM Licht toekomende rechten.
2. Indien koper op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, wordt de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbonden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door EM Licht nog niet is uitgevoerd. Bedragen die EM Licht voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
3. Alle vorderingen van EM Licht zijn terstond en geheel opeisbaar indien koper zijn verplichtingen niet nakomt, dan wel bij diens faillissement of diens surséance van betaling, of indien koper door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen. EM Licht heeft in dat geval het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
1. EM Licht aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover koper door middelen rechtens aantoont en bewijst dat de schade is veroorzaakt door grove schuld of nalatigheid van EM Licht.
2. De uit artikel 13.1 voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag ter grootte van het gefactureerde bedrag in de hoofdsom, betrekking hebbende op de geleverde producten en/of verrichte diensten.
3. Iedere verdergaande aansprakelijkheid van EM Licht voor schade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot aansprakelijkheid voor werknemers en hulppersonen, wordt uitgesloten, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade. Voorts vrijwaart koper EM Licht tegen alle aanspraken van derden ter zake van door deze eventueel te lijden of geleden schade, zulks met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald.

Artikel 14: Overige verplichtingen van koper
1. Koper is verplicht EM Licht onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen als diens faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of als koper door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen.

Artikel 15: Wijzigingen
1. Deze Algemene Voorwaarden kunnen door EM Licht worden gewijzigd, doch deze wijzigingen gelden niet eerder jegens koper dan nadat koper van deze wijzigingen op de hoogte is gesteld.

Artikel 16: Partiële nietigheid
Indien één van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden dan wel enig onderdeel van de onderlinge overeenkomst nietig mocht zijn dan wel nietig wordt verklaard, dan laat dat de toepasselijkheid van de overige passages van de algemene voorwaarden c.q. de onderliggende overeenkomst onverlet.

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen
1. Op de overeenkomsten tussen EM Licht en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen EM Licht en haar kopers worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het vestigingsgebied van EM Licht of, zulks ter keuze van EM Licht, aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de koper.

 

 

 

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) in werking. Deze wetgeving verplicht u en ons om een zogenaamde Verwerkersovereenkomst aan te gaan omdat wij namens u persoonsgegevens verwerken. EM Licht B.V. heeft deze afspraken vastgelegd in de vorm van een bijlage (1) op de algemene voorwaarden. Hiermee zijn de Algemene Voorwaarden met de bijlage tevens de Verwerkingsovereenkomst tussen u en EM Licht B.V. Bijlage 2 specificeert de verschillende betrokkenen, de verschillende gegevens en de doelen waar deze gegevens voor gebruikt worden.

Bijlage 1: Verwerkersovereenkomst

Deze Verwerkersovereenkomst is een bijlage bij "Bijlage 1 Verwerkersovereenkomst" (hierna: de Hoofdovereenkomst) tussen EM Licht B.V. (hierna: Verwerkingsverantwoordelijke) en EM Licht B.V. (hierna: Verwerker).

Artikel 1. Doeleinden van verwerking

1.1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de Hoofdovereenkomst en wel voor het afhandelen van bestellingen en betalingen voor producten of diensten van Verwerkingsverantwoordelijke, het in de 'cloud' opslaan van gegevens van Verwerkingsverantwoordelijke, en bijbehorende online diensten, beheer van de boekhouding en financiële administratie van Verwerkingsverantwoordelijke, beheer van de personeelsadministratie van Verwerkingsverantwoordelijke, het aanbieden en beheren van het online Customer Relationship Management-pakket van Verwerker voor Verwerkingsverantwoordelijke, het onderhouden van telefonisch contact met klanten van Verwerkingsverantwoordelijke voor afhandeling van klachten en verlening van service, het verrichten van Public Relations- en marketingactiviteiten voor Verwerkingsverantwoordelijke, het verzenden van nieuwsbrieven in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke, beheer van de klantenadministratie van Verwerkingsverantwoordelijke, Offertes uitbrengen, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
1.2. De persoonsgegevens die door Verwerker in het kader van de werkzaamheden als bedoeld in het vorige lid worden verwerkt en de categorieën van de betrokkenen van wie deze afkomstig zijn, zijn opgenomen in Bijlage 1. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn genoemd. Verwerker mag echter de persoonsgegevens gebruiken voor kwaliteitsdoeleinden, zoals het enquêteren van de betrokkenen of het doen van wetenschappelijk of statistisch onderzoek naar de kwaliteit van haar dienstverlening.
1.3. De in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verwerkingsverantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen.

Artikel 2. Verplichtingen Verwerker

2.1. Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG").
2.2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.
2.3. De verplichtingen van Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.
2.4. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Verwerkingsverantwoordelijke in strijd is met de in lid 1 bedoelde wetgeving.
2.5. Verwerker zal, voor zover dat binnen haar macht ligt, bijstand verlenen aan Verwerkingsverantwoordelijke ten behoeve van het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (DPIA's).
2.6. Verwerker zal conform artikel 30 AVG een register van alle categorieën van verwerkingsactiviteiten voeren, die zij ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke verricht onder deze Verwerkersovereenkomst. Op verzoek zal Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke hier inzage in verschaffen.

Artikel 3. Doorgifte van persoonsgegevens

3.1. Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie is verboden.

Artikel 4. Verdeling van verantwoordelijkheid

4.1. De toegestane verwerkingen zullen door medewerkers van Verwerker worden uitgevoerd binnen een geautomatiseerde omgeving.
4.2. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind-)verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke.
4.3. Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze verwerkersovereenkomst niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

Artikel 5. Inschakelen van derden of onderaannemers

5.1. Verwerker mag in het kader van deze verwerkersovereenkomst gebruik maken van derden onder voorwaarde dat deze vooraf worden gemeld aan Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkingsverantwoordelijke mag bezwaar maken indien het gebruik van een specifieke gemelde derde onaanvaardbaar voor haar is.
5.2. Verwerker zorgt er in ieder geval voor dat deze derden schriftelijk ten minste dezelfde plichten op zich nemen als tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn overeengekomen. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht de mogelijk hierbij betrokken overeenkomsten in te zien.
5.3. Verwerker staat in voor een correcte naleving van de plichten uit deze Verwerkersovereenkomst door deze derden en is bij fouten van deze derden zelf aansprakelijk voor alle schade alsof zij zelf de fout(en) heeft begaan.

Artikel 6. Beveiliging

6.1. Verwerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

6.2. Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Verwerkersovereenkomst ontbreekt, zal Verwerker zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 7. Meldplicht

7.1. Verwerkingsverantwoordelijke is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingsincident en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen. Om Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke binnen een redelijke termijn op de hoogte van het beveiligingsincident en/of het datalek.
7.2. Een melding moet alleen bij gebeurtenissen met grote impact worden gedaan, en alleen als de gebeurtenis zich daadwerkelijk voorgedaan heeft.
7.3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest. Daarnaast behelst de meldplicht:

 • de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van betrokkenen en persoonsgegevens in kwestie en, bij benadering, het aantal betrokkenen en persoonsgegevens in kwestie;
 • de naam en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of een ander contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen;
 • de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens;
 • de maatregelen die Verwerker heeft voorgesteld of genomen om de inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan.

Artikel 8. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

8.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten (artikel 15-22 AVG) richt aan Verwerker, zullen Partijen het verzoek van de betrokkene in onderling overleg afhandelen. Verwerkingsverantwoordelijke blijft in dat geval wel eindverantwoordelijk voor de afhandeling.

Artikel 9. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

9.1. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.
9.2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 10. Audit

10.1. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om audits uit te voeren ter controle van naleving van alle punten uit de Verwerkersovereenkomst, en alles dat daar direct verband mee houdt.
10.2. Deze audit mag plaatsvinden bij een concreet vermoeden van misbruik van persoonsgegevens.
10.3. Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk ter beschikking stellen.
10.4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.
10.5. De kosten van de audit worden door Verwerkingsverantwoordelijke gedragen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid11.1. De aansprakelijkheid van partijen voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Verwerkersovereenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is uitgesloten. Voor zover voornoemde aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten is deze per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal € 100,00. De aansprakelijkheid van Partijen voor directe schade zal in totaal nooit meer bedragen dan € 100,00.

11.2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:

 • schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);
 • redelijke en aantoonbare kosten om de betreffende partij ertoe te manen de Verwerkersovereenkomst (weer) deugdelijk na te komen;
 • redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is; en
 • redelijke en aantoonbare kosten die Verwerkingsverantwoordelijke heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.

11.3. De aansprakelijkheid van Partijen voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is en daarmee in ieder geval, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet behalen van marketingdoeleinden, schade verband houdende met het gebruik van door Verwerkingsverantwoordelijke voorgeschreven gegevens of databestanden, of verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.
11.4. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de betreffende Partij of haar bedrijfsleiding.
11.5. Tenzij nakoming door de betreffende Partij blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van die Partij wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien de ene Partij de andere Partij onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en de andere Partij ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat de betreffende Partij in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
11.6. Iedere vordering tot schadevergoeding door de ene Partij tegen de andere Partij die niet gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.
11.7. Partijen zullen zich gedurende de Verwerkersovereenkomst adequaat verzekerd hebben en houden voor aansprakelijkheid conform dit artikel.


Artikel 12. Duur en beëindiging

12.1. Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand door ondertekening van Partijen en op de datum van de laatste ondertekening.
12.2. Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Hoofdovereenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
12.3. Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Verwerker – naar keuze van Verwerkingsverantwoordelijke – alle persoonsgegevens die bij haar aanwezig zijn in originele of kopievorm retourneren aan Verwerkingsverantwoordelijke, en/of deze originele persoonsgegevens en eventuele kopieën daarvan verwijderen en/of vernietigen.
12.4. Deze Verwerkersovereenkomst mag worden gewijzigd op dezelfde wijze als de Hoofdovereenkomst.

 

Bijlage 2: Specificatie persoonsgegevens en betrokkenen

Categorieën betrokkenen en persoonsgegevens van verschillende doeleinden
Verwerker zal in het kader van artikel 1.1 van de Verwerkersovereenkomst, de volgende (bijzondere) persoonsgegevens van de genoemde categorieën betrokkenen verwerken in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke.

Mogelijke betrokkenen

 • Websitebezoekers
 • Klanten
 • Mogelijke klanten
 • Personeel
 • Accounthouders
 • Sollicitanten
 • Offerteaanvragers
 • Leveranciers

 

Het omvat de volgende mogelijke gegevens:

 • IP-adres
 • Bezoekgedrag
 • Telefoonnummer
 • NAW-gegevens
 • IP-adres
 • Bezoekgedrag
 • E-mailadres
 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bezoekgedrag
 • BSN-nummers
 • Geboortedata
 • (Pas)foto’s
 • CV
 • Burgerlijke staat
 • Financiële gegevens

 

De gegevens kunnen gebruikt worden voor de mogelijke volgende doelen:

 • PR of Marketing / 3 jaar of conform de wettelijke eisen zoals bijvoorbeeld gesteld door de Belastingdienst
 • Afhandelen van bestellingen/betalingen voor producten/diensten van Verantwoordelijke / 3 jaar of conform de wettelijke eisen zoals bijvoorbeeld gesteld door de Belastingdienst
 • Cloudopslag van gegevens / 3 jaar of conform wettelijke verplichtingen zoals bijvoorbeeld gesteld vanuit de Belastingdienst
  Personeelsadministratie / 3 jaar of conform de wettelijke eisen zoals bijvoorbeeld gesteld door de Belastingdienst
 • Offertes uitbrengen / 3 jaar of conform de wettelijke eisen zoals bijvoorbeeld gesteld door de Belastingdienst
 • Klanten- en/of leden administratie / 3 jaar of conform de wettelijke eisen zoals bijvoorbeeld gesteld door de Belastingdienst
 • Boekhouding (financiële administratie) / 3 jaar of conform de wettelijke eisen zoals bijvoorbeeld gesteld door de Belastingdienst
 • Customer Relationship Management (CRM) / 3 jaar of conform de wettelijke eisen zoals bijvoorbeeld gesteld door de Belastingdienst
 • Klantenservice of Callcenter / 3 jaar of conform de wettelijke eisen zoals bijvoorbeeld gesteld door de Belastingdienst
 • Nieuwsbrieven versturen / 3 jaar